Disclaimer

Disclaimer

De website wordt door ODS Metals zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd. Alle informatie verkregen via de website wordt geacht algemeen van aard, enkel informatief van aard te zijn.

ODS Metals behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website en de producten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

ODS Metals besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website te vinden is.
 
Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. ODS Metals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, in de aangeboden informatie noch voor problemen die worden veroorzaakt door of inherent is aan het gebruiken of verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie.
 
ODS Metals aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of het verspreiden van de informatie, adviezen of ideeën die ODS Metals via de website verstrekt dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van ge-gevens  en informatie geschiedt geheel voor risico van de klant.
 
Informatie op websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ODS Metals geanalyseerd. ODS Metals geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.
 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, deze website of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en ODS Metals, dan wel tussen ODS Metals en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en ODS Metals, is ODS Metals niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ODS Metals.

ODS Metals is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, onder verwijzing naar de geldende Algemene verkoopsvoorwaarden van ODS Metals.

De klant vrijwaart ODS Metals voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de website en (b) het handelen en/of nalaten van de klant in strijd met het bepaalde in en deze gebruikersvoorwaarden.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ODS Metals kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. ODS Metals en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ODS Metals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ODS Metals worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.

De klant is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de klant zelf worden gebruikt. De klant mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

De website is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging, zonder toestemming, van deze website of onderdelen daarvan is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen.
Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden, van deze website, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ODS Metals en met duidelijke bronvermelding.

De intellectuele eigendomsrechten die (voor zover van toepassing) op de website en op de aangeboden producten die ODS Metals aan de klant aanbiedt of levert, blijven berusten bij ODS Metals of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de website door de klant verleent ODS Metals aan de klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de website.